خدمات مهندسی

شرکت بازرگاني اطلس سرام کويردستورالعمل بکارگيري جرم هاي ريختنيمقدمه: جرم هاي ريختني نسوز غالباً براي پوشش سطوح داراي اشکال پيچيده که امکان آجرچيني در آن بخش مشکل است و يا امکان افتادن آجرهاي نسوز از پوسته فولادي در حين عمليات وجود دارد بکار مي رود.اين جرم ها پوشش محافظ ايجاد…