حضور شرکت دانش بنیان اطلس سرام کویر در نمایشگاه و همایش صنعت نسوز

پنجمین نمایشگاه و همایش صنعت دیرگداز، با حضور شرکت های بزرگ تولید کننده مواد نسوز و همچنین تعدادی از مصرف کنندگان بزرگ کشور همچون مجتمع فولاد مبارکه و صنایع مس ایران در سطح مطلوبی برگزار شد. شرکت بازرگانی اطلس سرام کویر به عنوان یکی از معدود شرکت های دانش بنیان حاضر در نمایشگاه، با استفاده از روشهای جدید در تولید قطعات نسوز و استفاده از فناوری نانو، توانست نظر بسیاری از بازدید کنندگان را به خود معطوف کند.

در مدت برگزاری نمایشگاه، نمایندگان شرکت ها و کارخانجات مصرف کننده نسوز، از غرفه شرکت اطلس سرام کویر بازدید کرده و تعاملات خوبی با آنها انجام شد. روش جدید بکار گرفته شده در شرکت دانش بنیان اطلس سرام کویر در ساخت قطعات نسوز باعث شده که فعالان در این صنعت و همچنین مشتریان به غرفه این شرکت توجه زیادی داشته باشند.

در طول نمایشگاه مذاکراتی با نمایندگان شرکت های مختلف انجام گرفت که در نهایت به عقد قرارداد هایی برای تولید قطعات نسوز منجر گشت.

محورهای همایش

  • مواد اولیه، چالش ها، بومی سازی و نقشه راه آینده
  • بازیافت، اقتصاد و محیط زیست
  • نوآوری، تحقیق و توسعه

حضور شرکت دانش بنیان اطلس سرام کویر در نمایشگاه و همایش صنعت نسوز

پنجمین نمایشگاه و همایش صنعت دیرگداز، با حضور شرکت های بزرگ تولید کننده مواد نسوز و همچنین تعدادی از مصرف کنندگان بزرگ کشور همچون مجتمع فولاد مبارکه و صنایع مس ایران در سطح مطلوبی برگزار شد. شرکت بازرگانی اطلس سرام کویر به عنوان یکی از معدود شرکت های دانش بنیان حاضر در نمایشگاه، با استفاده از روشهای جدید در تولید قطعات نسوز و استفاده از فناوری نانو، توانست نظر بسیاری از بازدید کنندگان را به خود معطوف کند.

در مدت برگزاری نمایشگاه، نمایندگان شرکت ها و کارخانجات مصرف کننده نسوز، از غرفه شرکت اطلس سرام کویر بازدید کرده و تعاملات خوبی با آنها انجام شد. روش جدید بکار گرفته شده در شرکت دانش بنیان اطلس سرام کویر در ساخت قطعات نسوز باعث شده که فعالان در این صنعت و همچنین مشتریان به غرفه این شرکت توجه زیادی داشته باشند.

در طول نمایشگاه مذاکراتی با نمایندگاه شرکت های مختلف انجام گرفت که در نهایت به عقد قرارداد هایی برای تولید قطعات نسوز منجر گشت.

محورهای همایش

  • مواد اولیه، چالش ها، بومی سازی و نقشه راه آینده
  • بازیافت، اقتصاد و محیط زیست
  • نوآوری، تحقیق و توسعهر